Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Za obsah zodpovedá:

Riadiaci orgán  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR):
Kontaktná osoba:

Mgr. Ľubica Slišová
Manažérka pre informovanie a komunikáciu
Tel. +421 2 583 17 669
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Autorské právo:

Vzhľad a dizajn stránky, ako aj jednotlivé elementy ako sú logá, fotky, znaky atď. sú chránené autorským právom. To isté platí pre jednotlivé redakčné príspevky, ako aj pre ich výber usporiadanie. Ich použitie je možné jedine so súhlasom autora a v zmysle autorského práva. Súhlas sa nevyžaduje v prípade použitia diela na základe tzv. zákonných licencií (upravené v § 34 - § 57 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Ochrana súkromia:

Webstránka 14-20.sk-at.eu používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Odber Noviniek

Na stránke 14-20.sk-at.eu sa máte možnosť zaregistrovať na odber Noviniek. Za účelom registrácie je potrebné uviesť Vašu e-mailovú adresu a zároveň vyjadriť Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom odosielania elektronických informácií. Po prihlásení na odber Noviniek, dostanete potvrdzujúci e-mail s linkom na potvrdenie registrácie. Odber Noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. E-mail so žiadosťou o ukončenie odberu Noviniek pošlite na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vaše údaje, ktoré sa týkajú odberu Noviniek budú následne zmazané.

 

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie. Ak zistíte, že údaje týkajúce sa projektu sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o ich opravu, resp. o doplnenie údajov. 

Okrem uvedeného máte právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov ako aj právo namietať spracúvanie údajov u kontaktnej osoby pre informovanie a komunikáciu na riadiacom orgáne, prípadne môžete podať podnet priamo na Úrade na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

Spracúvanie a zverejňovanie údajov sa opiera najmä o tieto právne normy: 

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
  • článok 115 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“);
  • článok 123 (3) všeobecného nariadenia v súvislosti s článkom 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 z 22. septembra 2014 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi;
  • článok 125 (4) všeobecného nariadenia v súvislosti s článkom 23 (4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

ako aj o Zmluvu o poskytnutí NFP  medzi Riadiacim orgánom a Hlavným prijímateľom projektu. 

V zmysle zákonnej požiadavky všeobecného nariadenia sa osobné údaje v súvislosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EŠIF v rámci programového obdobia 2014-2020 vymažú po uplynutí stanoveného obdobia na ich uchovávanie.

Poskytnutie osobných údajov je zároveň požiadavka, ktorá vyplýva aj z podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Neposkytnutie osobných údajov pre účely kontroly oprávnenosti výdavkov môže viesť k neuznaniu personálnych výdavkov. V závislosti od povahy projektu to môže mať za následok ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok