Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Prehľad o Programe spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Programová oblasť zostáva nezmenená a zahŕňa nasledujúce regióny: na slovenskej strane je to Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severný a stredný Burgenland (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Uvedené regióny ako aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), tentoraz v úlohe riadiaceho orgánu, sú  hlavnými programovými partnermi programu a podieľajú sa spoločne na realizácii programových cieľov. 

Programoví partneri sa v zmysle nariadení Európskej únie dohodli na nasledujúcich prácach:

témy programu

EFRR alokácia

Slovenská republika a relevantné rakúske spolkové kraje sa dohodli na finančnom rámci programu. Alokácia prostriedkov EFRR je vo výške 76 mil. EUR. maximálna výška EFRR v rámci EÚS ostáva nezmenená, vo výške 85%.

Slovenská republika - Rakúsko 2014 až 2020: Program a míľniky

Príprava nového programu začala v roku 2012 programovou skupinou na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v zmysle európskej legislatívy a ex-ante analýzy. V priebehu roka 2014 sa konali stretnutia programových skupín s cieľom nastavenia obsahu programu, ktorý bol zároveň konzultovaný s Európskou komisiou.

Výročná správa za rok 2015 Programu Interreg V-A SK-AT bola pripravená na základe prílohy číslo 10 vykonávacieho Nariadenia EÚ č. 207/2015. Správa obsahuje stručný prehľad aktivít, ktoré sa konali v rámci procesu programovania v rokoch 2014 a 2015.

Rok 2015 bol venovaný príprave strategických dokumentov pre program spolupráce.

Po schválení programu spolupráce Európskou komisiou 28.júla 2015, začal Riadiaci orgán v spolupráci so Spoločným sekretariátom a programovou skupinou pripravovať riadiacu dokumentáciu. Zároveň sa v novembri 2015 organizovala úvodná konferencia  pre potenciálnych prijímateľov, na ktorej boli prezentované aktivity, ktoré budú podporované z programu. Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo 6.októbra 2015 v Dűrnsteine (AT). V súlade s princípom partnerstva je Monitorovací výbor zložený z národných, regionálnych a miestnych inštitúcií, neziskových organizácií, ako aj organizácií pôsobiacich v oblasti životného prostredia, sociálnej integrácie a nediskriminácie.

Monitorovací výbor schválil nasledujúce dokumenty: Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru, Výberové kritériá, rozdelenie alokácie technickej pomoci ako aj riadiacu dokumentáciu k výzve.

Členské štáty: Dohoda o partnerstve

Na úrovni členských štátov EU je základom operačných programov tzv. Dohoda o partnerstve. V Rakúsku tvorbu tejto dohody koordinuje tzv. proces STRAT.AT 2020, ktorý koordinuje a tvorí Rakúska konferencia pre územné plánovanie (ÖROK), na Slovensku zastáva úlohu ústredného koordinačného miesta Úrad vlády Slovenskej republiky.

INTERACT 2014+

INTERACT ponúka podporu a informácie programom Európske teritoriálne spolupráce v oblasti harmonizácie dokumentov a koordinácie komunikácie s Európskou komisiou.

Európska komisia: nariadenia kohéznej politiky sú v platnosti

Nové pravidlá a legislatíva upravujúca opatrenia kohéznej politiky EU pre obdobie 2014 – 2020 vstúpili do platnosti po tom, ako boli publikované v oficiálnom vestníku EU dňa 20.12.2013. Dokumenty možno nájsť tu: 

Nariadenie EÚ_1299_2013 (o európskej územnej spolupráci)

Nariadenie EÚ_1301_2013 (o EFRR)

Nariadenie EÚ_1302_2013
 (o Európskom zoskupení európskej spolupráce)

Nariadenie EÚ_1303_2013 (o spoločných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde atď.)

Delegované nariadenie komisie EÚ č. 481/2014 (osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov pre programy spolupráce)

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_sk.cfm

 

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok