Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilňovanie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi. Program má jasné zameranie na štyri tematické ciele:

  • výskum a inovácia 
  • životné prostredie a kultúra 
  • doprava a mobilita  
  • inštitucionálna spolupráca

Tieto tematické ciele zaisťujú prepojenie na strategické ciele Európy 2020. Projekty financované programom Interreg V-A SK-AT majú tieto charakteristiky:

  • tematické zameranie sa na jednu zo štyroch prioritných osí
  • jasná pridaná hodnota cezhraničnej spolupráce 
  • najmenej dvaja partneri projektu, jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska 
  • výsledky projektov prispievajú k výstupným ukazovateľom programu
  • výsledky projektov sú trvalo udržateľné - aj po ukončení projektu 

Podrobné informácie o kritériách financovania, o tom kto je oprávnený podať žiadosť a ako podať žiadosť sú k dispozícii v Príručke pre žiadateľov, resp. vo výzve viď nižšie uvedené dokumenty.

Konzultácie - Open Days

Žiadosti o NFP sa prerokujú a ďalej rozvíjajú spolu so Spoločným sekretariátom a predstaviteľmi regiónov. Konzultácie sa organizujú na slovenskej aj na rakúskej strane, vždy v dostatočnom predstihu pred uzatvorením hodnotiaceho kola. Žiadateľom poskytujú spätnú väzbu, prípadne radu pri tvorbe ich projektovej žiadosti.

Kontakty na Spoločný sekretariát a Regionálne miesta nájdete tu.

Proces žiadosti o NFP

Program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko využíva systém otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok možno predkladať nepretržite počas celej doby trvania implementácie programu. O schválení, resp. neschválení žiadostí rozhoduje Monitorovací výbor, ktorý zasadá dvakrát ročne. Všetky žiadosti, ktoré sú predložené do termínu ukončenia hodnotiaceho kola sú zhodnotené a predložené na najbližšie riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru.

Podporné dokumenty

Riadiaci orgán v spolupráci so Spoločným sekretariátom vytvorili niekoľko usmerňovacích dokumentov, ktoré podporujú vývoj projektových žiadostí:

Príručka pre prijímateľov

Príručka pre žiadateľov

Pravidlá oprávnenosti

Príručka k procesu verejného obstarávania (pre slovenských partnerov)

Všetky dokumenty nájdete tu.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok