Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Prioritná os 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu

IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.1.: Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení.

IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.2.: Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém.

 

Prioritná os 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

IP 6c: Špecifický cieľ č. 2.1.: Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva. Posilňovanie spoločného prístupu k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s cieľom ďalej rozvíjať programovú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu.

IP 6d: Špecifický cieľ č. 2.2.: Podpora obnovy a správy ekologických koridorov. Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a ekologickej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystémov.

 

Prioritná os 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave

IP 7c: Špecifický cieľ č. 3.1.: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy. Zlepšiť spoločné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre enviromentálnu, nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu sieť dopravy a služieb v programovej oblasti.

 

Prioritná os 4: Posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce

IP 11: Špecifický cieľ č. 4.1.: Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území pomocou mobilizácie a budovania kapacít v oblastiach plánovania a realizácie Good Governance na všetkých úrovniach verejnej správy. 

IP 11: Špecifický cieľ č. 4.2.: Posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Posilniť spoluprácu medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (škôlky a základné školy) za účelom spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov. 

 

Prioritná os 5: Technická pomoc

Zabezpečenie efektívnej a bezproblémovej realizácie programu.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok