Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 („Program") zverejňuje výročnú správu o vykonávaní Programu za rok 2022 - Annual Implementation Report 2022 („AIR 2022").

AIR 2022 spolu s dokumentom Summary for Citizens 2022 (Zhrnutie pre občanov za rok 2022) nájdete tu: 2022 AIR + Citizen's summary