Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom  zverejňuje: “Vyzvanie na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 2.0“. Termín na predkladanie ŽoNFP je 20.4.2020.


V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 je podateľňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR otvorená v skrátenom režime od 8:00 - 11:30 hod. Vzhľadom na obmedzenie osobného podávania, Vás prosíme o prednostné podanie prostredníctvom pošty.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok