Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Riadiaci orgánom (RO) programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. RO zodpovedá za úspešnú a riadnu implementáciu programu. Zodpovedá sa Európskej komisií a každoročne podáva správy EK o pokroku v programe.

Národný orgán (NO), resp. regionálni zástupcovia za Rakúsko sú predstavitelia jednotlivých spolkových krajín Dolného Rakúska, Burgenlandu a mesta Viedeň. Regionálni zástupcovia v spolupráci s RO vykonávajú príslušné činnosti v Rakúsku s cieľom zabezpečiť efektívnu realizáciu programu. Regionálni zástupcovia stanovujú vnútroštátne požiadavky a podmienky pre realizáciu programu a zabezpečujú, aby fungovali efektívne a v súlade s ustanoveniami a princípmi programu.

Monitorovací výbor (MV) programu skúma/posudzuje implementáciu programu a pokrok smerom k dosiahnutiu jeho cieľov. Je tiež zodpovedný za výber projektov financovaných programom spolupráce. Členovia MV majú príslušné odborné znalosti, skúsenosti s územným rozvojom, programy spolupráce a vytváranie sietí. Príslušné zloženie MV zabezpečuje, že na národnej úrovni sa na implementácií, monitorovaní a hodnotení programu spolupráce podieľajú len príslušní partneri (štátne a regionálne orgány, nezávislé orgány zastupujúce občiansku spoločnosť). Zoznam členov MV nájdete tu.

Spoločný sekretariát (SpS) vykonáva administratívne a technické úlohy týkajúcich sa realizácie programu. Sps tiež prispieva k práci riadiaceho a národného orgánu.

Prvostupňová kontrola – First level control (FLC) je zodpovedným oddelením v každom členskom štáte, ktorý kontroluje a potvrdzuje náklady partnerov projektu, ktoré vznikli počas realizácie projektu. Táto úloha sa vždy vykonáva v súlade s národnými zákonmi a predpismi. Slovenskí partneri podávajú správy príslušnému oddeleniu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a rakúski zase v Burgenlande, Dolnom Rakúsku a vo Viedni.

Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilňovanie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi. Program má jasné zameranie na štyri tematické ciele:

  • výskum a inovácia 
  • životné prostredie a kultúra 
  • doprava a mobilita  
  • inštitucionálna spolupráca

Tieto tematické ciele zaisťujú prepojenie na strategické ciele Európy 2020. Projekty financované programom Interreg V-A SK-AT majú tieto charakteristiky:

  • tematické zameranie sa na jednu zo štyroch prioritných osí
  • jasná pridaná hodnota cezhraničnej spolupráce 
  • najmenej dvaja partneri projektu, jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska 
  • výsledky projektov prispievajú k výstupným ukazovateľom programu
  • výsledky projektov sú trvalo udržateľné - aj po ukončení projektu 

Podrobné informácie o kritériách financovania, o tom kto je oprávnený podať žiadosť a ako podať žiadosť sú k dispozícii v Príručke pre žiadateľov, resp. vo výzve viď nižšie uvedené dokumenty.

Konzultácie - Open Days

Žiadosti o NFP sa prerokujú a ďalej rozvíjajú spolu so Spoločným sekretariátom a predstaviteľmi regiónov. Konzultácie sa organizujú na slovenskej aj na rakúskej strane, vždy v dostatočnom predstihu pred uzatvorením hodnotiaceho kola. Žiadateľom poskytujú spätnú väzbu, prípadne radu pri tvorbe ich projektovej žiadosti.

Kontakty na Spoločný sekretariát a Regionálne miesta nájdete tu.

Proces žiadosti o NFP

Program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko využíva systém otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok možno predkladať nepretržite počas celej doby trvania implementácie programu. O schválení, resp. neschválení žiadostí rozhoduje Monitorovací výbor, ktorý zasadá dvakrát ročne. Všetky žiadosti, ktoré sú predložené do termínu ukončenia hodnotiaceho kola sú zhodnotené a predložené na najbližšie riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru.

Podporné dokumenty

Riadiaci orgán v spolupráci so Spoločným sekretariátom vytvorili niekoľko usmerňovacích dokumentov, ktoré podporujú vývoj projektových žiadostí:

Príručka pre prijímateľov

Príručka pre žiadateľov

Pravidlá oprávnenosti

Príručka k procesu verejného obstarávania (pre slovenských partnerov)

Všetky dokumenty nájdete tu.

programove uzemie

Programovú oblasť tvorí na slovenskej strane:

- Bratislavský kraj

- Trnavský kraj

na rakúskej strane:

- Viedeň

- Dolné Rakúsko

- Burgenland (severný a stredný)

Monitorovací výbor je zostavený zo zástupcov Rakúska a Slovenska – hlavných účastníkov programu cezhraničného regiónu a to zo zástupcov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy a neziskového sektoru.

 Monitorovací výbor sprevádza program a kontroluje jeho realizáciu v zmysle nariadení. Monitorovací výbor vedie zástupca riadiaceho orgánu a výbor plní úlohy ako je napr. schvaľovanie formulárov žiadostí a jej príloh, rozhodnutia o zmenách v operáciách programu, výber operácií pre nenávratný finančný príspevok a pod.
 
Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre obdobie 2014-2020 nájdete tu.

Inštituácia/InstitutionČlen Monitorovacieho výboru/Mitglied des BegleitausschussZástupca člena Monitorovacieho výboru/Vertretung des Mitgliedes des Begleitausschuss
Riadiaci orgán - MIRRI SR (predsedníctvo MV)Ing. Lea MaláMgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
MIRRI SRPhDr. Emil Pícha, CSc.Mgr. Juliána Lukáčová
Mesto BratislavaRNDr. Mgr. Viera SlávikováMgr. Jana Pauková
Bratislavský samosprávny krajMgr. Barbora LukáčováIng. Michal Beniač
Ministerstvo životného prostredia SRPhDr. Miroslava Hrušková, CSc.Ing. Jana Rolínová
Trnavský samosprávny krajPavol KalmanIng. Ida Antipovová
CKO - MIRRI SRPhDr. Eva HrežíkováIng. Gabriela Izáková
Orgán Auditu -Ministerstvo financií SRIng. Alena VidováIng. Magdaléna Pavlisová
ZMOSIng. Peter PobudaIng., Mgr. Martin Džačovský
Ministerstvo financií SRIng. Katarína VallováIng. Juraj Košík
Regionalmanagement BurgenlandDr. Harald LadichMag. Harald Horvath
Amt der Niederösterreichischen LandesregierungMag. François-Edouard PailleronHajnalka Triteos Meidlik
NÖ Regional GmbHRomana SandravetzIng. Alena Hosch
Magistrat der Stadt WienMag. Petra WallnerMag. Adriana Bachora-Nowak
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und ForschungDr. Klaus HöglingerSonja Goetz
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und ForschungDr. Petra Hiermann-FochtaMag. Armin Mahr
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und TourismusIng. DI Martin NöbauerMag. Dr. Catrin Promper
BundeskanzleramtMag. Alexandra DeimelManfred Bruckmoser
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und KonsumentenschutzMag. Roland HanakBritta Keschmann, MSc
Österreichische BotschaftMag. Georg KilzerDr. Simon Gruber

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok